Klachtenprocedure

Het is voor ons een vanzelfsprekende houding om jou als cursist zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij zijn van mening dat je jezelf alleen goed kunt ontwikkelen wanneer de omgeving veilig en comfortabel voor jou aanvoelt.

De Regenboog Academy vindt het van groot belang dat onze cursisten tevreden zijn. Indien je onverhoopt toch ontevreden bent over de opleiding, docent, leerstof etc. dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen. Wij beschouwen klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren, zodat we jou als cursist beter kunnen begeleiden.

Om je te verzekeren van een goede afhandeling van jouw klacht heeft de Regenboog Academy een duidelijke klachtenprocedure.

De procedure

Artikel 1: Begripsbepaling
a) Klacht is een uiting van onvrede of ongenoegen over een behandeling of bejegening door de Regenboog Academy m.b.t. aantasting van positie, waarbij betrokkene rechtstreeks in zijn/haar belang is of wordt geschaad.
b) Klager/klaagster is een ieder die gebruik wil maken, maakt, of heeft gemaakt van diensten van de Regenboog Academy.
c) Wanneer we het in deze regeling over klachten hebben, gaat het niet over de soort verbeterpunten en onvolkomenheden, maar gaat het om gedragingen en beslissingen (of de afwezigheid daarvan) die het belang van de deelnemer schaden.

Artikel 2: Doelstelling
Het klachtenreglement regelt de wijze waarop de directie van de Regenboog Academy een klacht in behandeling neemt en regelt daarbij tevens de waarborgen waarmee deze procedure is omkleed.

Artikel 3: Klachtenbehandeling in de praktijk
a) Een klager wendt zich tot de docent of directie van de Regenboog Academy om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
b) De directie van de Regenboog Academy verplicht zich om, wanneer de klager hierom verzoekt, een tegen haar gerichte klacht met de klager op zo kort mogelijke termijn (maar binnen vier weken) te bespreken en te trachten tot een oplossing te komen.

Artikel 4: Criteria klachtenbehandeling
De directie van de Regenboog Academy hanteert de volgende ontvankelijkheidcriteria van een klacht;
a) De klacht moet het rechtstreekse belang van de klager hebben geschaad.
b) De klacht moet schriftelijk zijn ingediend t.a.v. de directie de Regenboog Academy , Boezemweg 2R 2649 KH Pijnacker.
c) Voorval en klacht moeten binnen twee weken na het voorval worden ingediend, voor zover er geen wettelijke termijn wordt gesteld. In alle andere gevallen wordt een klacht als niet ontvankelijk bestempeld.

Artikel 5: De feitelijke afhandeling van de klacht
Onderzoek;
a) Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht neemt de directie of de docent binnen de Regenboog Academy contact op met de klager om ontvangst en (niet) ontvankelijkheid van de klacht te melden. Tevens wordt de procedure klachtafhandeling conform dit reglement toegelicht.
b) De directie van de Regenboog Academy stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Daarbij stelt de directie van de Regenboog Academy klager in de gelegenheid om een schriftelijke toelichting te geven op gedragingen waarover is geklaagd.
c) Ten behoeve van het onderzoek kan de directie van de Regenboog Academy gerichte informatie inwinnen en relevante stukken inzien met schriftelijke toestemming van de klager of diens wettelijke vertegenwoordiger dit met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.
d). Indien klager aangeeft dat de Regenboog Academy een klacht niet naar volle tevredenheid wordt c.q. worden opgelost en er geen overeenstemming kan worden bereikt, dan wordt een onafhankelijke derde als mediator (NMI Gecertificeerd) ingehuurd.

Artikel 6: De afhandeling van de klacht
a) De directie van de Regenboog Academy stelt, binnen 6 weken na ontvangst van een klacht, de klager schriftelijk en met reden omkleed in kennis van haar oordeel.
b) Indien de directie van de Regenboog Academy niet in staat is om binnen de in lid a. gestelde termijn tot een gewogen oordeel (conform dit reglement) te komen, stelt zij met redenen omkleed de klager en/of degene over wie geklaagd is op de hoogte. Daarbij geeft zij de termijn aan binnen welke zij in redelijkheid tot een oordeel kan komen.

Artikel 7: Beëindiging van procedure
De klachtenprocedure is geëindigd wanneer:
a) De directie van de Regenboog Academy met overeenstemming van de klager de klacht heeft behandeld.
b) De klager schriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van verdere klachtbehandeling middels het intrekken van de klacht.
c) De klager en de beklaagde geen overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de klacht.
d) Alle uitspraken, klachtafhandelingen en oplossingen van de Regenboog Academy richting klager zijn altijd bindend.

Artikel 8: Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van de Regenboog Academy t.a.v. de te nemen voorzieningen.